Πάτηρ ἡμῶν

Πάτηρ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς·
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
[Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας.
ἀμήν.]

Πρωτότυπο στην αρχαία ελληνική γλώσσα

Πάτερ ἡμῶν,
ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς,
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου,
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου,
γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.
Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον,
δὸς ἡμῖν σήμερον,
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν,
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
̓Αμήν.ABUNA DI BISHEMAYA Padre nuestro que estás en el cielo, ITQADDASH SHEMAK, santificado sea tu nombre, TETE MALKUTAK venga a nosotros tu reino, TIT’ABED RE’UTAK hágase tu voluntad KEDI BI SHEMAYA KAN BA AR’A en la tierra como en el cielo. LAJMANA HAB LANA SEKOM YOM BEYOMA Danos hoy nuestro pan de cada día, U SHEBOK LANA JOBEINA perdona nuestras ofensas KEDI AF ANAJNA SHEBAKNA LEJEIBINA como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, WEAL TA’ALNA LENISION, no nos dejes caer en la tentación ELA PESHINA MIN BISHA. y líbranos del mal.

Pater noster, qui es in caelis:
sanctificetur Nomen Tuum;
adveniat Regnum Tuum;
fiat voluntas Tua,sicut in caelo, et in terra.

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a Malo

Referencia

http://en.wikipedia.org/wiki/Lord’s_Prayer
Continue reading “Πάτηρ ἡμῶν”

Yiddish

The Yiddish language is a wonderful source of rich expressions, especially terms of endearment (and of course, complaints and insults). This article is a follow up on Ten Yiddish Expressions You Should Know. Jewish scriptwriters introduced many Yiddish words into popular culture, which often changed the original meanings drastically. You might be surprised to learn how much Yiddish you already speak, but also, how many familiar words actually mean something different in real Yiddish.

There is no universally accepted transliteration or spelling; the standard YIVO version is based on the Eastern European Klal Yiddish dialect, while many Yiddish words found in English came from Southern Yiddish dialects. In the 1930s, Yiddish was spoken by more than 10 million people, but by 1945, 75% of them were gone. Today, Yiddish is the language of over 100 newspapers, magazines, radio broadcasts, and websites.

 1. baleboste
  A good homemaker, a woman who’s in charge of her home and will make sure you remember it.
 2. bissel
  Or bisl – a little bit.
 3. bubbe
  Or bobe. It means Grandmother, and bobeshi is the more affectionate form. Bubele is a similarly affectionate word, though it isn’t in Yiddish dictionaries.
 4. bupkes
  Not a word for polite company. Bubkes or bobkes may be related to the Polish word for “beans”, but it really means “goat droppings” or “horse droppings.” It’s often used by American Jews for “trivial, worthless, useless, a ridiculously small amount” – less than nothing, so to speak. “After all the work I did, I got bupkes!”
 5. chutzpah
  Or khutspe. Nerve, extreme arrogance, brazen presumption. In English, chutzpah often connotes courage or confidence, but among Yiddish speakers, it is not a compliment.
 6. feh!
  An expression of disgust or disapproval, representative of the sound of spitting.
 7. glitch
  Or glitsh. Literally “slip,” “skate,” or “nosedive,” which was the origin of the common American usage as “a minor problem or error.”
 8. gornisht
  More polite than bupkes, and also implies a strong sense of nothing; used in phrases such as “gornisht helfn” (beyond help).
 9. goy
  A non-Jew, a Gentile. As in Hebrew, one Gentile is a goy, many Gentiles are goyim, the non-Jewish world in general is “the goyim.” Goyish is the adjective form. Putting mayonnaise on a pastrami sandwich is goyish. Putting mayonnaise on a pastrami sandwich on white bread is even more goyish.
 10. kibbitz
  In Yiddish, it’s spelled kibets, and it’s related to the Hebrew “kibbutz” or “collective.” But it can also mean verbal joking, which after all is a collective activity. It didn’t originally mean giving unwanted advice about someone else’s game – that’s an American innovation.
 11. klutz
  Or better yet, klots. Literally means “a block of wood,” so it’s often used for a dense, clumsy or awkward person. See schlemiel.
 12. kosher
  Something that’s acceptable to Orthodox Jews, especially food. Other Jews may also “eat kosher” on some level but are not required to. Food that Orthodox Jews don’t eat – pork, shellfish, etc. – is called traif. An observant Jew might add, “Both pork and shellfish are doubtlessly very tasty. I simply am restricted from eating it.” In English, when you hear something that seems suspicious or shady, you might say, “That doesn’t sound kosher.”
 13. kvetsh
  In popular English, kvetch means “complain, whine or fret,” but in Yiddish, kvetsh literally means “to press or squeeze,” like a wrong-sized shoe. Reminds you of certain chronic complainers, doesn’t it? But it’s also used on Yiddish web pages for “click” (Click Here).
 14. maven
  Pronounced meyven. An expert, often used sarcastically.
 15. Mazel Tov
  Or mazltof. Literally “good luck,” (well, literally, “good constellation”) but it’s a congratulation for what just happened, not a hopeful wish for what might happen in the future. When someone gets married or has a child or graduates from college, this is what you say to them. It can also be used sarcastically to mean “it’s about time,” as in “It’s about time you finished school and stopped sponging off your parents.”
 16. mentsh
  An honorable, decent person, an authentic person, a person who helps you when you need help. Can be a man, woman or child.
 17. mishegas
  Insanity or craziness. A meshugener is a crazy man. If you want to insult someone, you can ask them, ”Does it hurt to be crazy?”
 18. mishpocheh
  Or mishpokhe or mishpucha. It means “family,” as in “Relax, you’re mishpocheh. I’ll sell it to you at wholesale.”
 19. nosh
  Or nash. To nibble; a light snack, but you won’t be light if you don’t stop noshing. Can also describe plagarism, though not always in a bad sense; you know, picking up little pieces for yourself.
 20. nu
  A general word that calls for a reply. It can mean, “So?” “Huh?” “Well?” “What’s up?” or “Hello?”
 21. oy vey
  Exclamation of dismay, grief, or exasperation. The phrase “oy vey iz mir” means “Oh, woe is me.” “Oy gevalt!” is like oy vey, but expresses fear, shock or amazement. When you realize you’re about to be hit by a car, this expression would be appropriate.
 22. plotz
  Or plats. Literally, to explode, as in aggravation. “Well, don’t plotz!” is similar to “Don’t have a stroke!” or “Don’t have a cow!” Also used in expressions such as, “Oy, am I tired; I just ran the four-minute mile. I could just plotz.” That is, collapse.
 23. shalom
  It means “deep peace,” and isn’t that a more meaningful greeting than “Hi, how are ya?”
 24. shlep
  To drag, traditionally something you don’t really need; to carry unwillingly. When people “shlep around,” they are dragging themselves, perhaps slouchingly. On vacation, when I’m the one who ends up carrying the heavy suitcase I begged my wife to leave at home, I shlep it.
 25. shlemiel
  A clumsy, inept person, similar to a klutz (also a Yiddish word). The kind of person who always spills his soup.
 26. schlock
  Cheap, shoddy, or inferior, as in, “I don’t know why I bought this schlocky souvenir.”
 27. shlimazel
  Someone with constant bad luck. When the shlemiel spills his soup, he probably spills it on the shlimazel. Fans of the TV sitcom “Laverne and Shirley” remember these two words from the Yiddish-American hopscotch chant that opened each show.
 28. shmendrik
  A jerk, a stupid person, popularized in The Last Unicorn and Welcome Back Kotter.
 29. shmaltzy
  Excessively sentimental, gushing, flattering, over-the-top, corny. This word describes some of Hollywood’s most famous films. From shmaltz, which means chicken fat or grease.
 30. shmooze
  Chat, make small talk, converse about nothing in particular. But at Hollywood parties, guests often schmooze with people they want to impress.
 31. schmuck
  Often used as an insulting word for a self-made fool, but you shouldn’t use it in polite company at all, since it refers to male anatomy.
 32. spiel
  A long, involved sales pitch, as in, “I had to listen to his whole spiel before I found out what he really wanted.” From the German word for play.
 33. shikse
  A non-Jewish woman, all too often used derogatorily. It has the connotation of “young and beautiful,” so referring to a man’s Gentile wife or girlfriend as a shiksa implies that his primary attraction was her good looks. She is possibly blonde. A shagetz or sheygets means a non-Jewish boy, and has the connotation of a someone who is unruly, even violent.
 34. shmutz
  Or shmuts. Dirt – a little dirt, not serious grime. If a little boy has shmutz on his face, and he likely will, his mother will quickly wipe it off. It can also mean dirty language. It’s not nice to talk shmutz about shmutz. A current derivation, “schmitzig,” means a “thigamabob” or a “doodad,” but has nothing to do with filth.
 35. shtick
  Something you’re known for doing, an entertainer’s routine, an actor’s bit, stage business; a gimmick often done to draw attention to yourself.
 36. tchatchke
  Or tshatshke. Knick-knack, little toy, collectible or giftware. It also appears in sentences such as, “My brother divorced his wife for some little tchatchke.” You can figure that one out.
 37. tsuris
  Or tsores. Serious troubles, not minor annoyances. Plagues of lice, gnats, flies, locusts, hail, death… now, those were tsuris.
 38. tuches
  Rear end, bottom, backside, buttocks. In proper Yiddish, it’s spelled tuchis or tuches or tokhis, and was the origin of the American slang word tush.
 39. yente
  Female busybody or gossip. At one time, high-class parents gave this name to their girls (after all, it has the same root as “gentle”), but it gained the Yiddish meaning of “she-devil”. The matchmaker in “Fiddler on the Roof” was named Yente (and she certainly was a yente though maybe not very high-class), so many people mistakenly think that yente means matchmaker.
 40. yiddisher kop
  Smart person. Literally means “Jewish head.” I don’t want to know what goyisher kop means.

As in Hebrew, the ch or kh in Yiddish is a “voiceless fricative,” with a pronunciation between h and k. If you don’t know how to make that sound, pronounce it like an h. Pronouncing it like a k is goyish.

שיקסע

Shiksa (Yiddish: שיקסע, Polish: siksa) or shikse, is a Yiddish and Polish word that has moved into English usage, mostly in North American Jewish culture, as a term for a non-Jewish woman, initially and sometimes still pejorative but now often used satirically. Shiksa usually refers to an attractive (stereotypically blonde) gentile woman or girl who might be a temptation to Jewish men or boys, e.g., for dating, intermarriage, etc.

Professor Frederic Cople Jaher writes:

The shiksa obsesses many Jews: Rabbis see her as an intermarital threat to the survival of Judaism; parents fear that she will lure their sons away from family and faith; and Jewish men fantasize about her sexual and social desirability. She figures prominently—even compulsively—in popular movies and bestsellers by Jewish directors and writers.[1]

Among Orthodox Jews, the term may be used to describe a Jewish girl or woman who fails to follow Orthodox religious precepts.[2]

The equivalent term for a non-Jewish male, used less frequently, is shegetz.

The word shiksa is etymologically partly derived from the Hebrew term שקץ, sheketz, which means “abomination”, “impure,” or “object of loathing”, depending on the translator.[3]
Several dictionaries define “shiksa” as a disparaging and offensive term applied to a non-Jewish girl or woman.[4]

In Polish “siksa” (pronounced “s’eeksa”) is a popular pejorative word for an immature young girl or teenage girl (or, in its masculine form, “sikus”, boy), as it is a conflation between the Yiddish term and usage of the Polish verb “sikać” (“to piss”, “to urinate”). It means “pisspants” and is roughly equivalent to the English terms “snot-nosed brat”, “little squirt”, or “kid”.